Privacy Policy

ZIN aan Tafel hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ZIN aan Tafel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van je persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als ZIN aan Tafel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

ZIN aan Tafel
Kortemeestraat 29
4611 TL Bergen op Zoom
mail: info@zinaantafel.nl | Telefoon: 0164-243599

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Je persoonsgegevens worden door ZIN aan Tafel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

- Het aangaan van overeenkomsten
- Het versturen van nieuwsbrieven

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

-       naam, adres en emailgegevens zodat wij de order kunnen verwerken en versturen of een aanbieding kunnen doen

-       bankgegevens tijdens het uitvoeren van een betalingstransactie via onze betalingsprovider Mollie

-       emailadres voor het versturen van onze nieuwsbrief

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het afhandelen van het betalingsverkeer bij het afhandelen van webshop orders zoals Ideal, Bancontact, MisterCash of creditkaart. Onze payment provider is Mollie (www.mollie.com).

Daarnaast geven wij uw naam en adresgegevens door aan MyParcel (POSTNL) of DHL voor het versturen van uw bestelling. 

Wij gebruiken Mailchimp voor het versturen van onze mailings. Hiervoor wordt uw voornaam, achternaam en emailadres gebruikt. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.


Let op: wij verstrekken aan één partij persoonsgegevens die gevestigd zijn buiten de EU. Dat is Mailchimp. Buiten de EU / EER mogen gegevens alleen worden doorgegeven naar landen met een ‘passend beveiligingsniveau’ volgens de Autoriteit Persoonsgegevens. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten. Dat is niet aangemerkt als een land met een passend beveiligingsniveau. Mailchimp is gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met ze te delen.Bewaartermijn
ZIN aan Tafel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Hieraan willen wij het volgende toevoegen: Als een persoon zich als klant heeft aangemaakt in onze webshop en dus zijn/haar persoonlijke gegevens met ons heeft gedeeld gedurende 2 jaar geen bestellingen heeft geplaatst zullen wij dit account pro actief verwijderen. Wij gaan er vanuit dat deze persoon geen interesse heeft in onze produkten en zullen wij de gegevens verwijderen. Deze persoon kan zich later vanzelfsprekend alsnog registreren. 

Orders die zijn geannuleerd, zijn open blijven staan omdat er nooit een betaling is gedaan worden na 1 jaar verwijderd omdat deze gegevens niet meer relevant zijn. 

 
Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen;

-       Toegang tot onze website verloopt via een beveiligde verbinding. Dit betekent dat alle verkeer verloopt via een beveiligd https protocol. Dit kunt u in de browser zien door het symbool van een slotje.

-       Het verkeer op de website van onze partners Mollie, DHL en TNT verloopt ook via een beveiligde verbinding. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor de werking van de website van onze partners.

-       Regelmatig worden onze wachtwoorden verandert van onze administratieve systemen


Rechten omtrent je gegevens of verzoeken om gegevens in te zien aan te passen of te verwijderen 
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van je hebben. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Al deze verzoeken dienen per mail gestuurd te worden naar info@zinaantafel.nl

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken enkel technische cookies voor de werking van onze website. Zij worden verder niet gebruikt voor het verzamelen van gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij ons geen cookies ontvangt.


Bezoekersgegevens statistische doeleinden
Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern beleid en voor verbetering van de ZIN AAN TAFEL website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

Koppeling met andere websites
ZIN AAN TAFEL kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites.

Bezoekersgegevens aanmelden nieuwsbrief
Bezoekers die bij de registratie aangeven dat zij de nieuwsbrief willen ontvangen, kunnen een e-mail ontvangen van ons, telefonisch benaderd worden of op andere wijze informatie ontvangen.

In geval wijziging van onze Privacy Policy of Disclaimer nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Disclaimer

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van ZIN aan Tafel.

Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie. ZIN aan Tafel behoudt zich het recht voor deze informatie te corrigeren zonder u hierover in te lichten.

Onze website bevat links naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Door ZIN aan Tafel per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.

ZIN aan Tafel staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst hiervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Gebruik

De webwinkel dient op deugdelijke wijze gebruikt te worden. Bij onjuist gebruik (hacken, overvloedige database sessies etc.) behouden ZIN AAN TAFEL zich het recht voor uw acties op deze webwinkel te monitoren en indien nodig de toegang hiertoe te ontzeggen. Bij ernstig misbruik zullen gerechtelijke procedures worden overwogen.

Algemene vrijwaring

Bij het gebruik van deze webwinkel zal u ZIN AAN TAFEL en al haar werknemers, licentiehouders, leveranciers en klanten vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen inclusief de kosten daarvan.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!